تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. 10 اردیبهشت ۱۳۹۷
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۱2 اردیبهشت ۱۳۹7
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۲۱-۱۴ اردیبهشت ۱۳۹7
تاريخ برگزاري: ..................................... ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹7