تقویم کنفرانس

ارسال اصل مقاله / اعلام نتایج / زمان کنفرانس آخرين مهلت ارسال مقالات: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ آخرین مهلت ثبت نام: ۱۲-۱۴ تیر ۱۳۹۷ تاريخ برگزاري: ۲۲ تیر ۱۳۹۷

سازمان کنفرانس

ارکان / شورای سیاستگذاری / کمیته علمی / محل برگزاری / تاریخهای مهم / عضویت در کمیته علمی / برگزارکنندگان / هزینه های برگزاری / نمایه کننده ها / اهداف برگزاری / شرایط کنفرانس / طریقه ثبت نام