اعضای کمیته علمی و اجرایی


دبیرکل کنفرانس: پروفسور ابوالفضل شاه آبادی - دانشگاه بوعلی سینا همدان

 
دبیرعلمی کنفرانس: دکتر مهدی جعفری - دانشگاه مفید

 

دبیر اجرایی: جناب آقای محسن کلیچ مدیریت شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال

  

اعضای کمیته اجرایی:

 

دکتر پدرام داودی

سرکار خانم سولماز صباغی

سرکار خانم فاطمه یحیی تبار

سرکار خانم نارین لنگوری

مهندس مهیار رضایی

سرکار خانم عارفه حاجی باقری

دکتر حسین طالب نژاد

 

اعضای کمیته علمی:

 

دکتر سید مجتبی میری دانشگاه آزاد

دکتر ولی اله میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

دکتر محمد مهدی رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

دکتر باقر باقریان کاسگری عضو هیئت دانشگاه پیام نور

دکتر مرضیه یاری زنگنه - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد مرودشت

دکتر مهدی نبی پور افروزی - دانشگاه پارسا

         دکتر رسول رنجبریان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شاهین دژ

        دکتر سید محمدرضا موسوس فرد - دانشگاه سمنان

        دکتر محمدرضا گودرزی - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مرکزی

 

       

 در حال بروزرسانی ...

 

 ثبت نام جهت عضویت در کمیته علمی

 

..