ثبت نام اولین كنفرانس ملی اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی