محورهای کنفرانس

 

 

اقتصاد دانش و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

 

اقتصاد دانش و حمایت از کالای ایرانی

 

اقتصاد دانش و اصلاح الگوی مصرف


اقتصاد دانش و توسعه کارآفرینی


اقتصاد دانش و شفاف سازی اقتصاد


اقتصاد دانش و اشتغال


اقتصاد دانش و نظام مالی


اقتصاد دانش و رقابت پذیری اقتصاد


اقتصاد دانش و بهره وری عوامل تولید


اقتصاد دانش و  اندازه منطقی دولت


اقتصاد دانش و افزایش پوشش استاندارد براي کلیه محصولات داخلی


اقتصاد دانش و شفاف و روان سازي نظام توزیع و قیمت گذاري


اقتصاد دانش و مدیریت مخاطرات اقتصادی


اقتصاد دانش و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي


اقتصاد دانش و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اقتصادی و اجتماعی

 

مدیریت دانش

 

و دیگر مباحث مرتبط با اقتصاد دانش